Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

02bs `v`kx BDwbqb cwil‡`i evwl©K ev‡RU

GjwRwW AvBwW bs- 3827636, Dc‡Rjv: ivRevox m`i, †Rjv: ivRevox|

 

A_© eQi: 2016-2017Bs

 

µwgK bs

Lv‡Zi bvg

cieZx© A_© eQ‡ii ev‡RU-2016-2017

PjwZ A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU 2015-2016

wbR¯^ Znexj

Ab¨vb¨ Znexj

‡gvU

 

1

2

3

4

6

7

 

cÖviw¤¢K †Ri:

 

 

 

 

 

nv‡Z bM`

 

 

 

 

 

e¨vs‡K Rgv

 

 

 

 

 

‡gvU cÖviw¤¢K †Ri:

 

1,36,910/-

1,36,910/-

1,33,290/78

1.

‡nvwìs U¨v·

8,00,000/-

 

8,00,000/-

10,91,460/-

2.

cwil` KZ©„K jvB‡mÝ I cviwgU wd

70,000/-

 

70,000/-

70,000/-

3.

BRviv eve` cÖvwß

1,50,000/-

 

1,50,000/-

1,50,000/-

4.

Ahvwš¿K hvbevn‡bi jvB‡mÝ wd

10,000/-

 

10,000/-

10,000/-

5.

Rb¥ wbeÜb wd

70,000/-

 

70,000/-

70,000/-

6.

MÖvg Av`vjZ

1000/-

 

1000/-

1000/-

7.

m¤úwË †_‡K Avq

60,000/-

 

60,000/-

60,000/-

8.

e„¶ weµq †_‡K Avq

50,000/-

 

50,000/-

50,000/-

9.

ms¯’vcb Kv‡R miKvix Aby`vb

1,74,300/-

12,13,456/-

13,87,756/-

8,06,402/-

10.

¯’vei m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki 1%

6,00,000/-

 

6,00,000/-

6,00,000/-

11.

miKvix m~‡Î Aby`vb

 

6,77,840/-

6,77,840/-

6,77,840/-

12.

miKvix †_vK eivÏ/GjwRGmwc

 

20,00,000/-

20,00,000/-

17,00,000/-

13.

¯’vbxq miKvi cÖwZôvb m~‡Î cÖvwß

 

1,00,000/-

1,00,000/-

1,00,000/-

14.

Ab¨vb¨

50,000/-

2,00,000/-

2,50,000/-

2,00,000/-

 

‡gvU cÖvwß

20,35,300/-

43,28,206/-

63,63,506/-

57,19,992/78

e¨q

 

 

ms¯’vcb e¨q:

 

 

 

 

 

1.

 †Pqvig¨vb I m`m¨‡`i m¤§vbxfvZv

1,74,300/-

155,700/-

3,30,000/-

3,30,000/-

 

2.

Kg©Pvix I Kg©KZ©v‡`i †eZb fvZv

40,000/-

10,57,756/-

10,97,756/-

5,16,390/-

 

3.

Ki Av`vq eve` e¨q

2,18,292/-

 

2,18,292/-

2,18,292/-

 

4.

wcÖw›Us Ges †÷kbvix

70,000/-

 

70,000/-

70,000/-

 

5.

WvK I Zvi

20,000/-

 

20,000/-

20,000/-

 

6.

we`y¨Z wej

70,000/-

 

70,000/-

70,000/-

 

7.

mfvq Avc¨vqb LiP

50,000/-

 

50,000/-

50,000/-

 

            

 

 

 

 

 

Pjgvb cvZv-2


(2)

 

e¨q

 

8.

hvZvqvZ I †Zj LiP

15,000/-

 

15,000/-

15,000/-

9.

Kw¤úDUvi LiP

50,000/-

1,00,000/-

1,50,000/-

1,50,000/-

10.

Awdm i¶bv‡e¶b

50,000/-

1,00,000/-

1,50,000/-

2,00,000/-

11.

mKj Kg©KZ©v, Kg©Pvix‡`i ågb fvZv

20,000/-

30,000/-

50,000/-

50,000/-

12.

Ab¨vb¨ e¨q

68,400/-

 

68,400/-

1,68,400/22

 

‡gvU e¨q

8,45,992/-

14,43,456/-

22,89,448/-

18,58,082/22

 

Dbœqb g~jK e¨q

 

 

 

 

1.

K…wl cÖKí I e„¶ †ivcb

50,000/-

1,00,000/-

1,50,000/-

2,00,000/-

2.

evua wbg©vY I †givgZ

1,00,000/-

1,00,000/-

2,00,000/-

1,00,000/-

3.

¯^v¯’¨ I cq:wb®‹vkb

50,000/-

3,00,000/-

3,50,000/-

5,50,000/-

4.

iv¯Ív wbg©vY I †givgZ

50,000/-

6,00,000/-

4,50,000/-

6,50,000/-

5.

M„n wbg©vb I †givgZ

2,00,000/-

2,50,000/-

4,00,000/-

2,50,000/-

6.

wk¶v Kg©m~Px

50,000/-

1,10,000/-

1,60,000/-

1,50,000/-

7.

‡mP I Lvj

20,000/-

80,000/-

1,00,000/-

1,00,000/-

8.

AvmevecÎ ‰Zix I †givgZ

50,000/-

1,50,000/-

2,00,000/-

3,00,000/-

9.

eªxR/KvjfvU©/mvu‡Kv wbg©vYI †givgZ

1,00,000/-

8,00,000/-

8,00,000/-

7,50,000/-

10.

evRvi QvDbx Ni wbg©vY/†givgZ

50,000/-

2,80,000/-

3,30,000/-

3,00,000/-

11.

Ab¨vb¨

98,940/-

1,00,000/-

1,98,940/-

1,20,000/-

 

‡gvU e¨q

8,18,940/-

28,70,000/-

36,88,940/-

34,90,000/-

 

wewea LiP

 

 

 

 

1.

µxov/ms¯‹…wZ I wewfbœ w`em D`hvcb

50,000/-

 

50,000/-

50,000/-

2.

Rb¥ wbeÜb,

50,000/-

 

50,000/-

50,000/-

3.

wbix¶v e¨q

25,000/-

 

25,000/-

25,000/-

4.

mvnvh¨ cÖ`vb

70,000/-

 

70,000/-

70,000/-

5.

wiwjd `ªe¨ enb

20,000/-

 

20,000/-

20,000/-

6.

e¨vsK KZ©b, Ab¨vb¨

20,000/-

 

20,000/-

20,000/-

 

‡gvU e¨q

2,35,000/-

 

2,35,000/-

2,35,000/-

 

me©‡gvU e¨q

18,99,932/-

43,13,456/-

62,13,388/-

55,83,082/22

 

mgvcbx †Ri

1,35,368/-

14,750/-

1,50,118/-

1,36,910/56

 

me©‡gvU Avq:

20,35,300/-

43,28,206/-

57,82,152/-

57,19,992/78

       

 

K) me©‡gvU cÖZ¨vwkZ Avq: 63,63,506/- K_vq: †ZlwÆ j¶ †ZlwÆ nvRvi cvuPkZ Qq UvKv|

L) me©‡gvU cÖZ¨vwkZ e¨q: 62,13,388/- K_vq: evlwÆ j¶ †Zi nvRvi wZbkZ AóAvwk UvKv|